Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage
De school ontvangt voor iedere leerling een bijdrage van de rijksoverheid. Deze bijdrage is bestemd voor het verzorgen van de lessen en wat daarmee samenhangt, zoals de inrichting van de lokalen, schoonmaak van het gebouw, verwarming etc. De school organiseert daarnaast nog zaken die niet tot het onderwijs gerekend worden, maar die wij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van uw kind, zoals de individuele begeleiding in de vorm van maatwerk, faalangstraining, naschoolse activiteiten en extra kleine klassen zodat alle leerlingen voldoende aandacht kunnen krijgen. 

Van de ouders vragen wij voor het in standhouden van die activiteiten een bijdrage op vrijwillige basis. Met instemming van de oudergeleding uit de medezeggenschapsraad is de vrijwillige bijdrage die de school hiervoor vraagt aan de ouders vastgesteld op € 75,- per leerling.

De bijdragen voor schooljaar 2022-2023 per leerjaar (exclusief de vrijwillige bijdrage van € 75,-) zijn:

Leerjaar 1 

Leerjaar 2 

Leerjaar 3 

Leerjaar 4 

Tegemoetkoming in de studiekosten
Ouders kunnen voor de studiekosten van hun kind(eren) een tegemoetkoming aanvragen bij de IB-Groep. Alle ouders kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming schoolkosten. Als u al eerder een tegemoetkoming heeft ontvangen, krijgt u automatisch een aanvraagformulier toegestuurd.

Als u voor het eerst een tegemoetkoming wilt aanvragen, kiest u op de internetsite
www.duo.nl eerst Studiefinanciering en daarna Tegemoetkoming ouders.

Financiële ondersteuning
Bij de volgende instanties kunt u meer informatie vinden over financiële hulp: 

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven