Extra ondersteuning

Onze school ondersteunt leerlingen individueel of in groepsverband.
 
Al onze leerlingen volgen in leerjaar 1 een lesuur begrijpend lezen. De vmbo-basisleerlingen volgen ook in leerjaar 2 een lesuur begrijpend lezen. Voor de andere leerlingen van leerjaar 2 kan extra ondersteuning voor begrijpend lezen gegeven worden als het nodig is.
Leerlingen die vanaf de basisschool een grote achterstand hebben met rekenen volgen in leerjaar 1 een extra lesuur rekenen, als het nodig is kan dit ook in leerjaar 2.
 
Voor individuele ondersteuning bij de verschillende vakken kan een leerling gebruik maken van Maatwerk. De Maatwerkcoördinator bekijkt de begeleidingsvraag en koppelt vervolgens de leerling aan een docent voor één op één begeleiding.
  
Indien Maatwerk niet genoeg is, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van Maatwerkplus (voormalige ‘zware’ ondersteuning). Dit loopt via de orthopedagoog en de Maatwerkplusbegeleiders.
 
Voor leerlingen met dyslexie wordt door de orthopedagoog, in overleg met de dyslexiecoördinator,  bekeken aan welke ondersteuning behoefte er is en welke middelen er moeten worden ingezet om een leerling te helpen. Voor leerlingen met dyscalculie wordt dit door de orthopedagoog en de dyscalculiecoördinator bekeken.
Leerlingen met faalangst kunnen de door onze school aangeboden BOF-training (Bewust Omgaan met Faalangst) volgen.
 
Meer informatie over de wet Passend Onderwijs en de begeleiding van onze leerlingen vindt u in ons ondersteuningsplan, in het schoolondersteuningsprofiel en op website van het samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland.

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven