Magister

Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage
De school ontvangt voor iedere leerling een bijdrage van de rijksoverheid. Deze bijdrage is bestemd voor het verzorgen van de lessen en wat daarmee samenhangt, zoals de inrichting van de lokalen, schoonmaak van het gebouw, verwarming etc. De school organiseert daarnaast nog zaken die niet tot het onderwijs gerekend worden, maar die wij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van uw kind, zoals bijvoorbeeld de ouderavonden met externe sprekers. 
Ook vinden wij dat kinderen die meer kunnen, uitgedaagd moeten worden om hun talenten te benutten. Kinderen die tijdelijk wat meer moeite hebben om bij te blijven bij de klas moeten extra ondersteuning krijgen. De school organiseert daartoe activiteiten en heeft een begeleidingsstructuur zonder dat hiervoor aan ouders kosten in rekening worden gebracht. Tenslotte heeft de school een groot aantal voorzieningen ten behoeve van alle leerlingen die niet uit de rijksbekostiging betaald worden.

Van de ouders vragen wij voor het in standhouden van die activiteiten een bijdrage op vrijwillige basis. Met instemming van de oudergeleding uit de medezeggenschapsraad is de vrijwillige bijdrage die de school hiervoor vraagt aan de ouders vastgesteld op € 60,- per leerling.

Overige bijdragen 
Daarnaast maakt de school jaarlijks kosten voor zaken die niet door het rijk worden vergoed, maar in onze ogen wel noodzakelijk zijn voor het onderwijsproces. Deze kosten zijn afhankelijk van het leerjaar en de opleiding van uw kind. In de tabel hieronder zijn die kosten aangegeven.
Voor de betaling van de vrijwillige bijdragen gaat de school een overeenkomst met de ouders aan. Deze overeenkomst komt tot stand door het invullen van een digitaal formulier waarvoor u een uitnodiging ontvangt per e-mail. Op de overeenkomst kunt u aangeven welke bedragen u wil betalen ten behoeve van uw kind.
Op basis van het door u ingevulde formulier, ontvangt u een factuur met het betalingsverzoek via uw e-mailadres. U heeft dan de keuze om de factuur met Ideal te betalen of om zelf het bedrag over te boeken. We hopen dan ook dat we uw e-mail adres (hebben) mogen ontvangen, zodat we de facturen, maar ook andere belangrijke informatie, aan u kunnen mailen.
Op de overeenkomst kunt u ook uw e-mail adres opgeven. Indien uw mailadres niet bij ons bekend is ontvangt u van ons een nota per post.

De bijdragen voor schooljaar 2017-2018 per leerjaar (exclusief de vrijwillige bijdrage van € 60,-)

Leerjaar 1

Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Excursies/reizen naar het buitenland
Voor excursies/reizen naar het buitenland wordt aan de ouders apart toestemming gevraagd voor deelname. Tegelijk met dit verzoek om toestemming te verlenen, zullen we u ook voor deze activiteiten apart een betalingsverzoek via uw e-mailadres of per post sturen.

Tegemoetkoming in de studiekosten
Ouders kunnen voor de studiekosten van hun kind(eren) een tegemoetkoming aanvragen bij de IB-Groep. Alle ouders kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming schoolkosten. Als u al eerder een tegemoetkoming heeft ontvangen, krijgt u automatisch een aanvraagformulier toegestuurd.

Als u voor het eerst een tegemoetkoming wilt aanvragen, kiest u op de internetsite
www.duo.nl eerst Studiefinanciering en daarna Tegemoetkoming ouders.

Financiële ondersteuning
Bij de volgende instanties kunt u meer informatie vinden over financiële hulp:

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven