Magister

Zorg voor jeugd

Zorg voor Jeugd is bedoeld om probleemsituaties bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren. Indien nodig dragen wij er zorg voor dat er verwijzing en coördinatie plaatsvinden, zodat voorkomen wordt dat problemen verergeren. 

Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente. De gemeente heeft vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de taak om problemen bij jeugdigen te signaleren en coördinatie van zorg te organiseren. 

Binnen onze school kan de zorgcoördinator zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. Zo’n signaal geven zij alleen af, nadat zij de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers hierover hebben geïnformeerd. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over uw pupil. 

Als er twee of meer signalen in het signaleringssysteem staan over dezelfde jongere, dan wordt er automatisch iemand aangewezen, die de coördinatie van een mogelijk zorgaanbod ter hand neemt. De betreffende coördinator is een professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij /zij inventariseert wat er aan de hand is en zal zonodig, vanzelfsprekend in overleg met de jongere en zijn ouders/verzorgers, een hulpverleningsplan op te stellen. Op de website over Zorg voor Jeugd kunt u meer informatie vinden .

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | 040 - 251 96 52
e-mail loc.oly@huygenscollege.nl | www.huygenscollege.nl

naar boven